Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Turisme

Treball de Fi de Grau

Descripció de la matèria

El TFG és un treball autònom i individual que l’estudiantat ha de realitzar sota l’orientació d’un/a tutor/a. Aquest treball permetrà a l’estudiantat mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades als títols de Grau.

Les modalitats que podran revestir els TFG són, entre d’altres, les següents:

a) Treball acadèmic empíric o d'assaig sobre una matèria o qüestió determinada i relacionada amb els continguts dels Graus en ADE i Turisme

b) Treball de revisió i investigació bibliogràfica centrat en diferents camps relacionats amb els Graus en ADE i Turisme.

c) Treball de simulació de situacions de tipus professional relacionades amb els diferents àmbits de l’exercici professional per als que qualifiquen els Graus: informe, dictamen, preparació i defensa d’un cas, projectes de creació de negocis i el seu estudi de viabilitat, entre d’altres.

d) Projecte desenvolupat en el si d'una entitat externa a la FDET (empreses, institucions públiques i privades, ONGD i moviments solidaris) sobre una matèria relacionada amb els Graus en ADE i Turisme , sempre i quan aquest projecte no s'hagi realitzat durant el decurs de les Practiques Acadèmiques Externes Curriculars.

e) Projecte realitzat amb la metodologia de l'Aprenentatge-Servei (ApS).

 

Avaluació

L’avaluació del TFG és contínua i inclou la valoració de la planificació i el desenvolupament del treball així com la defensa pública del mateix.

 

Requisits previs

Per poder fer el TFG cal que l'alumne hagi superat 217 crèdits ECTS en el cas dels estudiants del pla vell i 238 en el cas dels estudiants del pla nou, de la Doble Titulació: Grau en ADE i Grau en Turisme.

 

Tràmits/actuacions inicials (IMPORTANT)

L'estudiantat de la Doble Titulació: Grau en ADE i Grau en Turisme disposa ha de matricular-se de les dues assignatures de TFG (TFG d’ADE: 101345 i TFG de Turisme: 102644)

  • L’estudiant haurà de realitzar un TFG per cadascuna de les titulacions. Cal consultar la guia docent i l’espai al Campus Virtual del TFG del  Grau en ADE  i del TFG del Grau en Turisme. L’estudiant tindrà un/a tutor/a per cadascun dels TFG’s.
  • Un cop fetes les corresponents assignacions de tutors/es per cada un dels TFG’s, si aquests dos tutors hi estiguessin d’acord, l’alumne podria realitzar un únic TFG sota la supervisió dels dos. No obstant, aquesta possibilitat no serà obligatòria pels tutors, i recaurà en el propi alumne el proposar-ho.

 

Crèdits: 9 crèdits del TFG en ADE + 9 crèdits del TFG en Turisme = 18 crèdits

NormativaReglament del Treball de Fi de Grau