Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Turisme

Pla d'estudis i guies docents 2023-24

 

Pla d'estudis implementat a partir del 2019

 

Titulació: Doble Titulació en Administració i Direcció d’Empreses i en Turisme
Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques
Durada: 5 anys
Crèdits ECTS: 339 
Títol a què dóna dret: Graduat/Graduada en Administració i Direcció d’Empreses i Graduat/Graduada en Turisme per la Universitat de Lleida
Itinerari aprovat per l'Acord núm. 144/2019 del Consell de Govern de 26/06/2019


Centre docent: Facultat de Dret, Economia i Turisme
Carrer de Jaume II, 73 (Campus Cappont)
E25001 Lleida
Tel. +34 973 70 32 00
Fax +34 973 70 32 01
http://www.fde.udl.cat

 

ESTRUCTURA DEL DOBLE GRAU (ADETUR) 
Matèries de formació bàsica (FB) 78
Matèries de formació obligatòries (B) 228
Pràctiques acadèmiques externes 15
Treball final de grau 18
TOTAL CRÈDITS 339

 

Oferta docent 2023-2024 ADE + Turisme 2019

Pla d'estudis ADE+Turisme

   

Guies docents curs 2023-24

  Primer Curs Crèdits ECTS
Codi Assignatures i Guia docent Tipus Idioma 1r Sem 2n Sem
101300  Fonaments de Gestió d'Empreses FB   6  
101301  Fonaments de Comptabilitat FB   6  
101303  Matemàtiques Empresarials FB   6  
102603  Estructura del Mercat Turístic FB   6  
102604  Anglès I FB 6  
102600  Dret Mercantil FB   6  
101305  Planificació Comptable FB     6
101307  Economia I FB     6
102605  Psicologia del Turisme i del Lleure FB     6
102607  Història de l'Art FB     6
  Idioma a escollir: 
102609  Francès I FB   6
102610  Alemany I FB   6
CRÈDITS ECTS TOTALS 36 30
 
  Segon Curs Crèdits ECTS
Codi Assignatures i Guia docent Tipus Idioma 1r Sem 2n Sem
101302  Història Econòmica FB   6  
101310  Direccó de Màrqueting B   6  
101318  Matemàtiques de les Operacions Financeres B   6  
102618  Recursos Territorials Turístics B   6  
102614  Geografia Turística del Món B   6  
102627  Organització i Gestió d'Allotjaments i Restauració B   6  
101308  Estadística Bàsica B     6
101315  Organització i Administració d'Empreses B     6
102615  Anglès II B   6
101311  Comptabilitat Financera  B     6
102616  Organització i Gestió d'Empreses d'Intermediació B     6
  Idioma a escollir: 
102620  Francès II B   6
102621  Alemany II B   6
CRÈDITS ECTS TOTALS 36 36
 
  Tercer Curs Crèdits ECTS
Codi Assignatures i Guia docent Tipus Idioma 1r Sem 2n Sem
101313 Economia II B   6  
101314  Estadística Avançada B   6  
101316  Comptabilitat de Costos B   6  
102613  Gestió d'Esdeveniments, Protocols i Comunicació B   6  
102626  Anglès III B 6  
102647  Màrqueting Estratègic Turístic B   6  
101312  Fonaments de Finançament Empresarial B     6
101317 Política Econòmica B     6
101326 Direcció d'Operacions i Logística B     6
101329 Econometria B     6
102619 Dret Administratiu Turistic B     6
102624 Noves Tecnologies i Turisme B     6
CRÈDITS ECTS TOTALS 36 36
 
  Quart Curs Crèdits ECTS
Codi Assignatures i Guia docent Tipus Idioma 1r Sem 2n Sem
101320  Direcció Estratègica B   6  
101321  Control de Gestió i Pressupostari B   6  
101323  Economia Espanyola i Mundial B   6  
101324  Dret del Treball B   6  
102636  Gestió de la Qualitat Turística (eng) B 6  
102640  Gestió Pública del Turisme (eng) B 6  
101319  Dret Financer i Tributari B     6
101328  Direcció Financera B     6
102625  Gestió de Turisme Rural i de Muntanya B     6
102628  Direcció de la Restauració B     6
102630  Recursos Patrimonials B     6
CRÈDITS ECTS TOTALS 36 30
 
  Cinquè Curs Crèdits ECTS
Codi Assignatures i Guia docent Tipus Idioma 1r Sem 2n Sem
101322  Planificació Fiscal de l’Empresa B   6  
101334  Gestió de l’Empresa Familiar B   6  
102637  Empreses de Transport de Viatgers (eng) B 6  
102638  Confecció i Comercialització del Producte Turístic B   6  
101327  Anàlisi dels Estats Economicofinancers B     6
102643  Pràctiques Externes B    15
101345  Treball de Fi de Grau B    9
102644  Treball de Fi de Grau B    9
CRÈDITS ECTS TOTALS 33 30
 

 

Prerequisits i Correquisits entre assignatures

Prerequisits

(Prerequisit de matrícula: Una assignatura esdevé el prerequisits d’una segona quan per poder realitzar la matrícula de la segona és necessari tenir aprovada la primera.)

En referència a la matèria de Pràctiques externes en entitats públiques i privades existeix el prerequisit de no poder matricular-les si no s’han obtingut prèviament 204 crèdits com a mínim, inclosos de forma obligatòria els corresponents a les matèries bàsiques.

En referència a la matèria de Treball fi de Grau existeix el prerequisit de no poder matricular el Treball de Fi de Grau sense haver obtingut els 237 crèdits corresponents a les matèries obligatòries en el Pla d’estudis.

Correquisits

(Correquisits de matrícula: Una assignatura esdevé correquisit d’una segona quan per poder realitzar la matrícula de la segona és necessari estar matriculat de la primera o tenir-la aprovada)

- Anglès I, és correquisit d’Anglès II

- Anglès I i Anglès II, són correquisits d’Anglès III

Anglès I, Anglès II Anglès III, són correquisits d’Anglès IV

Francès I, és correquisit de Francès II

Alemany I, és correquisit d’Alemany II