Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Turisme

Objectius i competències

Objectius formatius

ADETUR té com a objectiu formar professionals que integrin uns coneixements interdisciplinaris en l'àmbit turístic i empresarial, capaços de desenvolupar activitats de gestió, assessorament i avaluació en l’àmbit global de les organitzacions turístiques, o en qualsevol de les seves àrees funcionals: producció, recursos humans, finançament, comercialització, inversió, administració o comptabilitat. Per aquest motiu, en finalitzar la formació, els estudiants han de posar de manifest la consecució dels objectius següents:

 • Identificar i anticipar oportunitats per promoure nous projectes,
 • Seleccionar, dirigir i motivar les persones,
 • Prendre decisions,
 • Dissenyar i executar accions per aconseguir els objectius proposats,
 • Avaluar resultats,
 • Promoure iniciatives de desenvolupament empresarial.

 Competències

 Competències generals

 • Capacitat d’anàlisi i síntesi.
 • Capacitat de gestió adequada de la informació.
 • Capacitat per al treball en equip i lideratge
 • Capacitat d’iniciativa, creativitat i lideratge.
 • Capacitat de crítica i autocrítica.
 • Capacitat de treballar i d’aprendre de forma autònoma i, simultàniament, interactuar adequadament amb la resta a través de la cooperació i col·laboració.
 • Capacitat d'actuar en consideració al rigor, al compromís personal i amb orientació a la qualitat.

Competències específiques

 • Capacitat  de crear i dirigir una empresa i, particularment, una empresa de serveis turístics atenent i donant resposta als canvis de l’entorn en què s’opera.
 • Capacitat  de desenvolupar les funcions relacionades amb les diferents àrees funcionals d’una empresa i institucions, particularment de l’àmbit turístic.
 • Capacitat  d'elaborar, interpretar i auditar la informació econòmica i financera d’entitats i particulars, i prestar-hi assessorament.
 • Capacitat  d'aplicar tècniques instrumentals en l’anàlisi i solució de problemes empresarials i en la presa de decisions.
 • Capacitat  d'identificar i interpretar els factors econòmics, ambientals, polítics, sociològics i tecnològics en els àmbits local, nacional i internacional, i la seva repercussió sobre les organitzacions.
 • Coneixement  dels principis morals, ètics i la responsabilitat legal i social derivada de les actuacions pròpies i de les de la institució.
 • Coneixement i domini de llengües estrangeres.
 • Capacitat de prendre decisions de finançament i d’inversió en empreses de serveis turístics.
 • Capacitat de relacionar els objectius de la gestió i la gestió turística amb el fi d’aconseguir una experiència satisfactòria turísticament i legítima culturalment.
 • Comprensió del marc legal que regula les activitats turístiques.

 Competències estratègiques

 • Correcta comunicació oral i escrita en el llenguatge tècnic.
 • Domini de les TIC aplicades al perfil de la doble titulació ADETUR
 • Correcta comunicació oral i escrita en anglès en el llenguatge tècnic.
 • Respecte als drets fonamentals d’igualtat entre homes i dones, a la promoció dels drets humans i als valors propis d’una cultura de pau i valors democràtics.